Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany od 1 wrzesnia 2019 roku

Dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników.

Uwaga pracodawcy – zmiany w przepisach o dofinansowaniu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 

Od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dotyczące dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

I. Spełnienie warunku zdania przez młodocianego pracownika egzaminu – status pracodawcy a właściwy egzamin.

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
i zdał:

  1. w przypadku pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM – EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy
    z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH,

 

  1. w przypadku pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM – EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

 

  1.  Pracownik młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami . Podstawa prawna ustawa z dnia 14  grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910).

PRACODAWCA  - RZEMIEŚLNIK TO:

  1. OSOBA FIZYCZNA, która wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorstwem albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
  2. Osoby fizyczne – wspólnicy Spółki Cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, a ponadto posiadają kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci pracownika młodocianego który, zdaje egzamin CZELADNICZY w Izbie Rzemieślniczej/Cechu.

PRACODAWCA – NIEBĘDĄCY RZEMIEŚLNIKIEM TO:

w przypadku kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, wówczas kształci pracownika młodocianego, który zdaje egzamin ZAWODOWY przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI.

 

II. Prognoza zawodów – wysokość dofinansowania do 10 000,00 zł.

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000,00 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z pracownikiem młodocianym.

Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim.

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY ORAZ W DANYCM WOJEWÓDZTWIE:

Wykaz zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika – publikowany jest w: Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
na poszczególne lata; na 2019 rok – z dnia 22 marca 2019 roku MP z 2019 r. poz. 276, na rok 2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku MP z 2020 r. poz. 106.

drukuj
metryka
historia zmian