Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Gmina Lubawka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2015-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

strona została dostosowana do wymogów WCAG 2.0

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Paweł Mazur
 • e-mail: mazur.pawel@lubawka.eu
 • nr telefonu: +48516320281

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lubawka
 • Adres: ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
 • E-mail: lubawka@lubawka.eu
 • Telefon: +48516319439

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ratusza na ul. Plac Wolności 1 posiada dwa wejścia. Jedno dwuskrzydłowe od frontu, drugie jednoskrzydłowe od tyłu. Wejście główne od frontu jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Biuro Obsługi Klienta znajduje się tuż przy wejściu na parterze.
Na parterze znajdują się również stanowiska pracy: Płace i należności cywilnoprawne, Podatki i opłaty – wymiar, opłaty – odpady, Kierownik wydziału infrastruktury i inwestycji , zagospodarowanie przestrzenne, obsługa inwestora, inwestycje i zamówienia publiczne, drogi i mosty, ochrona zabytków i estetyka przestrzeni publicznej, dowody osobiste i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kierownik wydziału mienia i ochrony środowiska, ochrona środowiska i rolnictwo, geodezja i gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa, obrót nieruchomościami
Na I piętrze stanowiska: Promocja i obsługa sekretariatu, obsługa Rady Miejskiej, archiwum, Kierownik wydziału Spraw społecznych, zastępca USC, Kierownik wydziału promocji, rozwoju i oświaty, informatyk, pełnomocnik ds. ocrony informacji niejawnych
Na II piętrze stanowiska: Skarbnika Gminy, księgowość budżetowa, główny księgowy – zastępca skarbnika, opłaty – rozliczenia, egzekucja, kierownik wydziału organizacyjnego, zarządzanie kryzysowe, kadry pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i OSP

Aplikacje mobilne

 • Urząd Miasta nie posiada aplikacji
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian