Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna,
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
ORAZ EDUKACJA PRAWNA
NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
W ROKU 2019

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - przysługuje każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pism w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
    i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Zakres edukacji prawnej

Obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a w szczególności upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa oraz o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

         Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PROWADZONY

PRZEZ

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

 

lokalizacja

dzień tygodnia

godziny

udzielania porad

numer
telefonu/mail

pomocy prawnej udziela

 

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

wtorek
środa
czwartek

piątek

 

 

11.30 - 15.30

 

75 64 50 113
powiat@kamienna-gora.pl

 

adwokat,

radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO            
PRZEKAZANY DO PROWADZENIA
PRZEZ STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

„WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”
z siedzibą w Górze, przy ul. Stefana Batorego 8 tel. 609 850 917

Pomoc prawna

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.30 - 15.30

75 74 11 800

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

środa

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

czwartek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

piątek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO            
PRZEKAZANY DO PROWADZENIA
PRZEZ STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

„WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”
z siedzibą w Górze, przy ul. Stefana Batorego 8 tel. 609 850 917

Poradnictwo obywatelskie

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

czwartek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

powiat@kamienna-gora.pl

adwokat,

radca prawny

 

 

 

drukuj
metryka
historia zmian