Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE" WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKÓW I USTALANIEM WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W 2024 ROKU

Zamawiający Gmina Lubawka
Sygnatura ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin składania ofert 2024-02-28 15:57
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Lubawka
Status Rozstrzygnięte

Znak sprawy: WM.6812.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (75) 74 11 588, fax (75) 74 11 

lubawka@lubawka.eu

 1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie:
 2. Wskazanie osób do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Joanna Górnik

- Monika Kurnyta

 1. W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust.
  1 pkt.1) ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
 2. Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w oparciu o otrzymane oferty.
 3. Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: WM.6812.1.2024

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustaleniem wartości nieruchomości w 2024 roku.

Wspólny Słownik Zamówień:

Główny przedmiot: 

70000000-1

III. Termin realizacji  zamówienia :

04.02.2024 r.- 31.12.2024 r.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2024 r. do godz. 10.00 w sposób:

 1. pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, pokój nr 1 lub
 2. elektronicznie na adres: lubawka@lubawka.eu

V. Termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2024 r. o godz. 12.00. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

2. Termin związania ofertą wynosi 04.03.2024 r.- 31.12.2024 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

VI. Kryterium oceny ofert

 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent.

Są to:

- łączna cena oferty brutto,

- termin wykonania poszczególnych zleceń

 1. Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:
 1. dla kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia:

cena – 90%:

 

Opis kryterium:

- Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

UWAGA: ceny jednostkowe netto w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. dla kryterium termin wykonania poszczególnych prac - 10%

Opis kryterium:

       Cena najniższej oferty

A = ---------------------------- = ………………… punktów

       Cena oferty ocenianej

 

               Suma wyników

----------------------------------------- x 90 = ilość uzyskanych punktów

16 (elementów centrotwórczych)

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała najwyższą ilość punktów.

4. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

7. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

 

VII. Wzór oferty stanowi - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

VIII. Sposób i forma przygotowania oraz złożenia oferty:

1.            Opis sposobu przygotowania oferty:

  1) Ofertę należy złożyć w :

 • Formie pisemnej na adres: Gmina Lubawka 58-420 Lubawka Plac Wolności 1. Oferta w zamkniętej kopercie z napisem: “Wykonanie prac związanych z inwentaryzacją budynków
  i ustalaniem wartości nieruchomości w 2024 roku”.
 • Postać elektroniczna w formie skanu podpisanej oferty na e- mail: lubawka@lubawka.eu
  w temacie wpisać “Wykonanie prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustalaniem wartości nieruchomości w 2024 roku”.

2 )   Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w pkt. 9 Zapytania

3)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

4)    Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6)    Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia ich spełnienia:

1) Biorący udział w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

 

- że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

b) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

- że w razie wyboru oferty oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy we wskazanym terminie,

- że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał ekonomiczny i techniczny,

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca ma znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy:
 1. nie spełniają warunków postawionych niniejszym zapytaniem,
 2. o których mowa w art. 7 ust. 1 wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

                                                                                  

 1. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

 

IX. Szczegółowe waruki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zasady płatności opisane zostały we wzorze umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, stanowiącej załacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załączniki:                                                                                                               

 1. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
 2. załącznik nr 2 – Wzór umowy,
 3.     załącznik nr 3 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4.     załącznik nr 4- Klauzula RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Joanna Górnik

Wydział Mienia i Ochrony Środowiska

tel.516 318 335

e-mail:gornik.joanna@lubawka.eu

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Joanna Górnik
Data wytworzenia 2024-02-28 15:56:19
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:56:19
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:56:19
Ilość pobrań 52
Odpowiedzialny za treść Joanna Górnik
Data wytworzenia 2024-02-28 15:56:35
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:56:35
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:56:35
Ilość pobrań 51
Odpowiedzialny za treść Joanna Górnik
Data wytworzenia 2024-02-28 15:56:54
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:56:54
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:56:54
Ilość pobrań 51
Odpowiedzialny za treść Joanna Górnik
Data wytworzenia 2024-02-28 15:56:58
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:56:58
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:56:58
Ilość pobrań 53
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-03-01 13:50:31
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-03-01 13:50:31
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-01 13:50:31
Ilość pobrań 47
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-03-11 15:07:06
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-03-11 15:07:06
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-11 15:07:06
Ilość pobrań 48
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian