Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE "WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH W 2024 ROKU DLA GMINY LUBAWKA"

Zamawiający GMINA LUBAWKA
Sygnatura ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin składania ofert 2024-02-28 15:28
Miejsce składania ofert GMINA LUBAWKA
Status Rozstrzygnięte

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Znak sprawy: WM.3.6870.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (75) 74 11 588, fax (75) 74 11 

lubawka@lubawka.eu

 1. Adres poczty elektronicznej:

      lubawka@lubawka.eu

 1. Wskazanie osób do kontaktowania się z Wykonawcami:
 1. Osobąupoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonanawcami są:

Monika Kurnyta tel.516 318 126, Joanna Górnik tel. 516 318 128

 

 1. Dni i godziny pracy Zamawiającego:

Poniedziałek: 7.30-17:00

Wtorek, środa, czwartek: 7.30-15.30

Piątek 7.30- 14:00

 

 1. W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust.
  1 pkt.1) ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.
 2. Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w oparciu o otrzymane oferty.
 3. Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: WM.3.6870.1.2024

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot umowy polegał będzie na świadczeniu prac z zakresu usług geodezyjnych w okresie od 4 marca 2024r. do 31 grudnia 2024 roku, polegającym w szczególności na: 

 • Pomiarze  geodezyjnym nieruchomości do m2 – planowana ilość  5 szt.
 • Podziale nieruchomości na 2 działki – planowana ilość  3 szt.
 • Podziale  nieruchomości na każdą następną działkę – planowana ilość 2 szt.
 • Okazaniu granic w terenie do czterech punktów granicznych – planowana ilość 8 szt.
 • Okazaniu granic w terenie za każdy następny punkt graniczny – planowana ilość  5 szt.
 • Połączeniu działek, zmiania użytków – planowana ilość 2 szt.
 •  

Łączną cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) należy podać w rozbiciu na zakres prac określonych w przedmiocie zamówienia – zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do zapytania. Proponowane terminy wykonywania poszczególnych prac zamówienia winne być określone w dniach. Wypisy I wyrysy stanowią integralną część dokumentacji.

Wspólny Słownik Zamówień:

Główny przedmiot:

 „Wykonanie usług geodezyjnych w 2024 roku dla Gminy Lubawka”.

III. Termin realizacji  zamówienia :

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakończenia zamówienia – do dnia 31.12.2024r.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.03.2024r do godz. 9.00 w Biurze Podawczym pokój nr 1 Urzędu Miasta Lubawka ul. Plac Wolności 1 , 58-420 Lubawka w zamkniętej kopercie z napisem “Oferta dotycząca zadania Wykonanie usług geodezyjnych w 2024 roku dla Gminy Lubawka – nie otwierać przed dniem wyboru ofert.”

 lub na adres email: kurnyta.monika@lubawka.eu

Liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data nadania oferty.

 

 

V. Termin otwarcia ofert

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.03.2024 r. o godz. 1000.

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Kryterium oceny ofert

 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:

 

 1. Cena wykonania poszczególnych prac – 90%

 

Kryterium:    Cena           90%

 

                     Cena najniższej oferty

         A =   ----------------------------------   =    ………  punktów

                      cena oferty ocenianej

 

                     suma wyników

                ------------------------------------   x 90 = ilość uzyskanych punktów

                6(elementów cenotwórczych)

 

 

 1. Termin wykonania poszczególnych prac  10%

Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie wg wzoru

 

 

                                               najkrótszy termin

Przedmiot wykonania  ----------------------------------- = wynik

                                               proponowany termin

 

suma wyników

-------------------- x 10 = ilość uzyskanych punktów

                6 (elementów)

 

Opis kryterium:

2. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała najwyższą ilość punktów.

4. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
 2. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
 3. Rozliczenie miesięczne nastąpi w oparciu o o przedstawiony rachunek potwierdzający wykonanie zleconych prac, płatny w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego.

 

VII. Wzór oferty stanowi – złącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

VIII. Sposób i forma przygotowania oraz złożenia oferty:

1.            Opis sposobu przygotowania oferty:

  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 marca 2024 roku do godz. 9:00 w Biurze Podawczym –pokój nr 1 Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności 1, 58-420  Lubawka lub w formie elektronicznej na adres email: kurnyta.monika@lubawka.eu

2 )   Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w pkt. IX Zapytania.

3)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

4)    Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6)    Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia ich spełnienia:

 1. Biorący udział w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,

b) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 

-że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),

-że w razie wyboru oferty Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy we wskazanym terminie,

- że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał ekonomiczny i techniczny,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca ma znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy:
 1. nie spełniają warunków postawionych niniejszym zapytaniem,
 2.  o których mowa w art. 7 ust. 1 wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).       

4. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

 

IX. Szczegółowe waruki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zasady płatności opisane zostały we wzorze umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, stanowiącej załacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załączniki:                                                                                                               

 1. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
 2. załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Monika Kurnyta

Wydział Mienia i Ochrony Środowiska

Tel. 516 318 126

Email.: kurnyta.monika@lubawka.eu

Załączniki
PDF, 2,04MB
metryka
Odpowiedzialny za treść Monika Kurnyta
Data wytworzenia 2024-02-28 15:27:58
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:27:58
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:27:58
Ilość pobrań 71
Odpowiedzialny za treść Monika Kurnyta
Data wytworzenia 2024-02-28 15:28:20
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:28:20
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:28:20
Ilość pobrań 69
Odpowiedzialny za treść Monika Kurnyta
Data wytworzenia 2024-02-28 15:28:36
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:28:36
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:28:36
Ilość pobrań 70
Odpowiedzialny za treść Monika Kurnyta
Data wytworzenia 2024-02-28 15:28:42
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:28:42
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:28:42
Ilość pobrań 70
Odpowiedzialny za treść Monika Kurnyta
Data wytworzenia 2024-02-28 15:28:46
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-02-28 15:28:46
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-28 15:28:46
Ilość pobrań 70
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-03-11 15:04:32
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-03-11 15:04:32
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-11 15:04:32
Ilość pobrań 64
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian